Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Väsbystrands Samfällighetsförening .

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1979-11-09 (Dnr AB6:5/77).

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖVALTNINGEN
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE
säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers  kommun.
Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 6 STYRELSE
val
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma och ska bestå av

1 ordförande och 4 ordinarie ledamöter.

4 ledamöter och 3 suppleanter.

ordförande och 4 ordinarie styrelseledamöter utses av

ordinarie föreningsstämma för en tid av 2 år.

Suppleanter väljs för en tid av 1 år .Val av ordförande

och 2 ordinarie ledamöter sker vartannat år och val av

övriga 2 ordinarie ledamöter mellanliggande år.

Befattningar utöver ordförandeskap utser styrelsen inom sig.

.

§ 7 STYRELSE
kallelse till sammanträde, föredragslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar för sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE
beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservations skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat veslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE
förvaltning
Styrelsen skall

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,
föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars år uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/4 – 31/3

§ 11A UNDERHÅLLS_ OCH FÖRNYELSEFOND
Till samfällighetens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst kronor 50:- för varje medlem.

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juni månad på tid och plats som styrlesen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperiden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande till hemadressen eller  e-mail adress

Kallelse  åtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftlig underrättelse till hemadressen eller via e-mail adress

§ 14 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid oridnarie stämma skall följande ärenden behandlas:

val av ordförande för stämman
val av två justeringsmän
styrelsens och revisorernas berättelser
ansvarsfrihet för styrelsen
framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
ersättning till styrelsen och revisorerna
styrelsen fröslag till inkomst- och utgiftsstat, disposition av underhålls- och förnyelsefond samt debiterinslängd
val av styrelse och styrelseordförande
val av revisorer
fråga om val av valberedning
övriga frågor
meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
§ 16 DISPOSTION AV AVKASTNING
Föredelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 17 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING
TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammnträde enligt datum på första sidan.